Instagram

Pretty darn tasty Chinese: ร้านก๋วยเต๋ียวน้ำเงี้ยว, ห้วยขวาง Pretty darn tasty Chinese: ร้านก๋วยเต๋ียวน้ำเงี้ยว, ห้วยขวาง.